All for Joomla All for Webmasters

Wnioski

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLEŃ NA UMIESZCZANIE W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ NIE ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ DROGOWĄ

Do urządzeń obcych zaliczamy wszelki rodzaj infrastruktury podziemnej i naziemnej umieszczanej w pasie drogowym.

Chcąc umieścić w pasie drogowym urządzenie nie związane z gospodarką drogową właściciel tego urządzenia występuje z wnioskiem do właściwego zarządcy drogi o wydanie zezwolenia załączając dokumenty: 
- Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie). 
- Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie). 

Za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO


Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 204, poz.2086,) w art. 39 ust. 1 zabrania lokowania w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego i umieszczania tablic z hasłami propagandowymi i reklamowymi (art. 39, ust.1, pkt 5), lecz w ust. 3 tego samego art. dopuszcza umieszczanie takich urządzeń w szczególnie uzasadnionych wypadkach, po uzyskaniu zgody właściwego zarządcy drogi. 
Zgody takiej wymaga również prowadzenie robót w pasie drogowym (art. 40 ust. 1). Wyjątek stanowi prowadzenie robót w pasie drogowym wywołane awarią urządzenia umieszczonego w pasie, jednak stosownie do art.40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych prowadzący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia zarządu drogi o zaistniałej awarii oraz o planowanym terminie jej usunięcia.

Szczegółowe zasady udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, a także wysokość stawek opłat określają: 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) 

Zgodnie z w/w przepisami zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi. 

1. Zezwolenie to dotyczy w szczególności; 
a) prowadzenia robót w pasie drogowym, 
b) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
c) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 
d) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione a-c. 

W zezwoleniu zarządca drogi określa okres zajęcia pasa, jego powierzchnią, warunki przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego oraz warunki usuwania wad technicznych robót wykonanych w pasie drogowym. 

W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć: 
1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego. 
2. Szczegółowy harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót. 
3. Projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych zatwierdzony przez Starostę Wołowsskiego po uprzednim zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie oraz Komendę Powiatową Policji w Wołowie. 
4. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu. 
5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 
6. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie). 
7. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - w przypadku budowy infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (urządzenie obce).

WNIOSEK NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO