All for Joomla All for Webmasters

O nas

Cele i zadania ogólne ZDP

Celem działania ZDP jest zarządzanie drogami powiatowymi na obszarze powiatu wołowskiego.

Do podstawowych zadań ZDP należy:

- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

- opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

- pełnienie funkcji inwestora,

- prowadzenie w imieniu Starosty spraw związanych z zarządzaniem ruchem,

- utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

- koordynacja robót w pasie drogowym,

- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogących powstać lub powstających w następstwie budowy i utrzymania dróg,

- wprowadzenie ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczania objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, 

- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

- sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzaków oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi, 

- prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

Sprawozdania finansowe roczne dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego: http://bip.powiatwolowski.pl/

Regulamin.pdf

Uchwała Zarządu Powiatu Wołowskiego w sprawie nadania statutu ZDP w Wołowie